Ab Paragraf 33 Uppsägningstid

[PDF]Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet – Sll

12 sep. 2016 – med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Har avtalet inte ….. 33 § MBL är inte tillämplig på AB § 27, på lokal överenskommelse som kan ha träffats med …… Paragrafen ersätts med följande. Vid beräkning av …

[PDF]HÖK 10

12 maj 2010 – gorna på annat sätt än som beskrivs i denna paragraf. Anmärkning …. 2007-06-30 och där uppsägningstid enligt AB § 33 mom. 1 gällt, ska …

Hyreslagen

2. om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att … inte annat följer av fjärde eller femte styckena i denna paragraf. Har den som söks ….. 33 § Bestämmelserna i 32 § om överlåtelse av hyresrätten gäller också i …

Kollektivavtal för kommun, landsting och region – Vårdförbundet

9 maj 2018 – I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din … arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

[PDF]Allmänna anställningsvillkor och löner mm – Hälsa … – Omsorgshuset

Sådan överenskom‐ else har en ömsesidig uppsägningstid på två månader. S ….. Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna paragraf ska förmåner som utges nligt lagen om … 13 SEMESTER. Mom 1 Allmänna bestämmelser ….. Page 33 …

[PDF]Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor … – Seko

31 maj 2017 – … 2017-05-01–2020-. 04-30 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. …. ningsfrågorna på annat sätt än som beskrivs i denna paragraf. ….. 33 § MBL är inte tillämplig på AB § 27, på lokal överenskommelse.

Förskjuten arbetstid – Pacta

Allmänna Bestämmelser 17 … Cirkulär 14:28 Uppsägning av textilslöjdlärare på grund av nedsatt arbetsförmåga. …… Då delar du 22 000 med 165 och får fram en timlön på 133,33 kr. ….. Vem som påkallat förhandlingen,; Tillämplig paragraf som åberopas som stöd för förhandlingen,; Arbetsgivarpartens ställningstagande, …

[PDF]Kollektivavtal Gym och friskvård 2013-2016 – Active Landvetter

Allmänna bestämmelser . …. Uppsägning från arbetstagarens sida . …. För arbetstagare, som omfattas av denna paragraf, ska arbetsgivaren föra ….. Page 33 …

[PDF]Kollektivavtal – Industriarbetsgivarna

Argo AB. Avalon Minerals Viscaria AB. Bennys Gräv AB. Bergteamet AB …… månadslönen för de dagar av uppsägningstiden som ej iakttagits. …. Med helg avses, i denna paragraf, i avtalet angivna fridagar samt allmänna helgda- ….. Page 33 …

[PDF]HÖK T – Naturvetarna

1 maj 2012 – b) Allmänna bestämmelser – AB i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 …. frågorna på annat sätt än som beskrivs i denna paragraf. § 3 Övriga …. Följande arbetsgivare ska tillämpa uppsägningstiderna i § 33, mom. 1a). – Capio S:t …